Zásady ochrany osobních údajů

ABENA respektuje osobní údaje každého, kdo navštíví naše webové stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem sdílí osobní údaje s Abena. Proto vás chceme informovat o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Doporučujeme, abyste si přečetli tyto Zásady a byli seznámení s tím, jak ABENA nakládá s vašimi osobními údaji, a to při:

 • Používání webových stránek
 • Výměnou informací se společností ABENA popř.
 • Nákupu našich produktů

Potvrzujete, že jste si vědomi toho, že informace o vás jsou shromažďovány a zpracovávány způsobem, který je popsán v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Potvrzujete, že jste si vědomi toho, že ABENA může bez předchozího upozornění změnit tyto zásady.

Vaše osobní údaje však budeme vždy zpracovávat v souladu se Zásadami platnými v době, kdy jsme vaše údaje původně shromáždili.

Zásady ochrany osobních údajů

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jak zpracováváme a používáme vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky, napíšete nám nebo zakoupíte naše produkty.

ABENA usiluje o to, aby si každý jednotlivý člověk, jehož osobní údaje zpracovává ABENA, mohl být jistý, že budeme respektovat vaše soukromí a že o vaše osobní údaje náležitě pečujeme. ABENA dodržuje všechny platné národní a evropské legislativy včetně GDPR EU (General Data Protection Regulation), které upravuje, jak jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje týkající se soukromých osob (dále jen „osobní údaje“).

Účel

Shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje (tj. jméno, adresu, telefonní číslo a email), abychom vám mohli nabídnout potřebné služby a informace. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem:

 •  Odpovídání na otázky nebo požadavky, které jste nám zaslali.
 • Vyřizování objednávek produktů zasílejte nám.
 • Péče o plnění našich závazků vůči vám v souvislosti s dohodami, které jste uzavřeli přímo s námi.
 • Snažit se předvídat a řešit jakékoli problémy týkající se produktů nebo služeb, které vám dodáváme, včetně urychlení vracení zboží a vyřizování případných stížností.
 • Vývoj produktů a služeb, které budou vyhovovat vašim potřebám.

Za účelem optimalizace služeb, které nabízíme, můžeme chtít zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Z naší úcty k vám zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu pouze v případě, že jsme vás na to upozornili a v případě potřeby požádali o váš předchozí souhlas.

Rovněž máte právo – kdykoli – kontaktovat nás a požádat nás, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje pro některý z výše uvedených účelů. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, jakmile to bude proveditelné.

Odkud získáváme vaše osobní údaje

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám poskytli dobrovolně při registraci svého profilu. Neshromažďujeme informace od třetích stran.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává

ABENA A/S, Egelund 35, DK-6200 Aabenraa, CVR nr. 25682742, je správcem údajů a odpovídá za zpracování vašich osobních údajů.

Zpracovatelé dat

ABENA využívá externí partnery jako zpracovatele údajů ke zpracování a archivaci osobních údajů našich soukromých zákazníků. Nejdůležitější je:

ABENA Data ApS, Egelund 2, 6200 Aabenraa, Dánsko.

ABENA nepoužívá servery ani zpracovatele dat, kteří jsou umístěni mimo EU/EHP. Pokud v budoucnu začneme používat servery nebo zpracovatele dat umístěné v zemích mimo EU/EHP, nebudou tyto třetí strany zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely, než které nám dá ABENA. ABENA také zajistí, aby tyto třetí strany nabízely adekvátní a dostatečné zabezpečení IT při ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů.

Převod údajů třetím stranám

ABENA předává vaše osobní údaje třetím stranám, například partnerovi nebo distributorovi našich služeb, pouze za účelem splnění účelu, pro který byly vaše osobní údaje původně shromážděny a zpracovány. Příkladem může být doručení našich produktů na vaši domácí adresu.

Takové třetí strany nebudou zpracovávat vaše osobní údaje k jiným účelům, než k jakým jsme jim dali pokyn. Společnost ABENA vyžaduje, aby tyto třetí strany zavedly dostatečná bezpečnostní opatření IT, aby byly vaše osobní údaje co nejbezpečnější.

Kategorie osobních údajů

Abychom mohli plnit objednávky našich zákazníků a dodávat zboží, zpracovává ABENA řadu osobních údajů. Většina osobních údajů spadá do kategorie běžných informací a některé jsou považovány za „citlivé informace“.

Necitlivé informace: Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a platební podmínky.

Citlivé informace jsou například informace o osobním zdraví, náboženství nebo politickém přesvědčení. Společnost ABENA nezpracovává informace o zdravotním stavu ani jiné citlivé informace, aniž by od vás jako našeho zákazníka získala výslovný souhlas nebo v souladu se smlouvou o zpracování údajů uzavřenou se správcem údajů třetí strany.

Nezadávejte ani nenahrávejte citlivé osobní údaje. Pokud ABENA zjistí takové citlivé po registraci osobních údajů společnost ABENA tyto informace vymaže, pokud k tomu nebudeme mít dostatečný účel a základ pro zpracování těchto informací.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům společnosti ABENA, kteří tyto informace potřebují pro výkon své práce.

Časový rámec pro vymazání osobních údajů

ABENA archivuje a zpracovává Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který vaše osobní údaje byly původně shromážděny a uloženy.

ABENA obvykle archivuje vaše informace po dobu až 5 let, pokud ABENA nemá zákonné právo archivovat vaše informace déle nebo v případě, že jsou takové informace součástí právního nároku.

Vaše práva

Jako subjekt údajů (registrovaná osoba) máte určitá práva, která jsou popsána níže:

 • Právo na přístup: Kdykoli můžete požádat o získání přístupu a být informováni o tom, které osobní údaje ABENA zpracovává; srov. GDPR EU.
 • Právo na opravu, změnu, omezení a vymazání osobních údajů: Pokud zjistíte, že společnost ABENA zpracovává nezákonně nebo nesprávné osobní údaje, můžete požádat, abychom tyto informace změnili, opravili, omezili nebo vymazali.
 • Právo vznést námitku a podat stížnost: Jakákoli vaše žádost o přístup k vašim osobním údajům nebo o to, aby byly vaše osobní údaje k dispozici pozměněny, opraveny, omezeny nebo vymazány, jakož i v případech, kdy nesouhlasíte s tím, jak ABENA zpracovává vaše osobní údaje, můžete kontaktovat: ABENA A/S Attn: Bevillingen, Egelund 35, 6200 Aabenraa - gdpr@ABENA.dk

Pokud se zpracováním nesouhlasíte ani po projednání vašeho případu se společností ABENA, můžete podat stížnost u: Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.

Správce údajů

ABENA vybrala jednu nebo více osob, které budou spravovat údaje i v našem globálním ústředí (Aabenraa, Dánsko) stejně jako v našich dceřiných společnostech, které jsou odpovědné za činnosti zpracování údajů ve společnosti ABENA a za dodržování příslušných zákonů a předpisů.

Newsletter

Když se přihlásíte k odběru Newsletteru ABENA, zaznamenáme e-mailovou adresu, kterou používáte. Vaše e-mailová adresa umožňuje, abychom vám automaticky zasílali náš newsletter a vaše údaje zpracováváme prostřednictvím naší vlastní dceřiné společnosti, ABENA Data ApS. (datový procesor).

Několik zaměstnanců ABENA má přístup k našemu seznamu odběratelů. Tyto informace pomáhají společnosti ABENA sledovat objem a povahu našich odběratelů. Informace týkající se jednotlivých účastníků se nepředávají jiným stranám a vaše e-mailová adresa se automaticky vymaže, když ukončíte své předplatné.

Soubory cookie

Kromě osobních údajů, které používáte v souvislosti s vašimi nákupy či odběry, všechny webové stránky společnosti ABENA používají soubory cookie, které shromažďujeme, když si prohlížíte informace na našich stránkách.

Děláme to proto, aby naše webové stránky fungovaly co nejlépe, abychom vylepšili vaši uživatelskou zkušenost.

Co je to cookie?

Cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když navštívíte webové stránky. Tímto způsobem si konkrétní web může zapamatovat vaše aktivity a nastavení (jako je přihlášení, jazyk, velikost písma a další nastavení pro dokonalé zobrazení) na určitou dobu, abyste nemuseli nastavení pokaždé obnovovat.

Jak ABENA používá soubory cookie?

Řada našich webových stránek používá soubory cookie k zapamatování:

 • Vašeho nastavení pro zobrazení kontrastní barvy nebo velikosti písma.
 • Zda jste již viděli vyskakovací okno o souborech cookies.

Přísně vzato není nutné přijímat soubory cookie, aby naše webové stránky dobře fungovaly, ale v tom případě nebudeme moci optimalizovat váš obsah. Soubory cookie můžete smazat nebo zablokovat.

Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich cookies neslouží k vaší osobní identifikaci. Naše cookies nepoužíváme k jiným účelům, než jsou ty, které jsou uvedeny v těchto zásadách a na naší stránce Soubory cookie.

Jak ABENA kontroluje soubory cookie?

Soubory cookie můžete ovládat a/nebo mazat, jak chcete – přečtěte si více na www.aboutcookies.org. Můžete smazat všechny cookies, které již existují ve vašem počítači/mobilním zařízení. Pokud se tak rozhodnete, budete možná muset při každé návštěvě ručně upravit nastavení našich webů. Také některé služby a funkce již nemusí fungovat nebo nemusí být dostupné.